โครงการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558

1.  โครงการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐาน TQF

     กิจกรรมอบรมด้านทักษะ 5 ด้าน 

     กิจกรรมอบรมทักษะความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

     กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ

     กิจกรรมเข้าค่ายโปรแกรมมิงส์

2.  โครงการเครือข่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ

     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชา

     กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพ

 3. โครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม    

     กิจกรรมเตรียมฝึกงาน

     กิจกรรมฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

4. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. โครงการส่งเสริมการวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับนักศึกษา

7. โครงการส่งเสริมการวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับอาจารย์

8. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านไอซีที (ICT ) สู่ชุมชน (ส.บริการวิชาการ)

9. โครงการค่ายอาสาบริการวิชาการด้านไอทีตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

10.โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ในชุมชนด้วยไอที

11.โครงการพัฒนาบุคลากร

     กิจกรรมส่งเสริมด้านการวิจัย

     กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

     กิจกรรมส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์