โครงการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557

1.  โครงการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐาน TQF

      1.1 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

     1.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการ

     1.3 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     1.4 กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี ไอทีมีคุณธรรมจริยธรรม

     1.5 กิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ(Goodbye Senior) 

2.  โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

      2.1 กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ประชุมผู้ปกครอง)

     2.2 กิจกรรมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

3.  โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม

     3.1 พัฒนาเครือข่ายชุมชนด้วยไอที

4.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยของบุคลากร

5.  โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม

6.  โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาตามหลักธรรมาภิบาล

7.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.  โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.  โครงการเตรียมความพร้อมไอทีสู่อาเซียน

10.  โครงการส่งเสริมสุขภาวะ ด้านกีฬาและนันทนาการ

11.  โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน ไอทีสีเขียว

12.  โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านประกันคุณภาพ

13.  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(แนะแนว)