โครงการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2556

1.  โครงการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐาน TQF

     1.1 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

     1.2 พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ

     1.3 ศึกษาดูงาน

     1.4 พัฒนาทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

2.  พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน

     3.1 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

     3.2 โครงการออกค่ายไอทีพัฒนาชุมชน

4.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการ

5.  โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม

6.  โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาตามหลักธรรมาภิบาล

7.  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารงานสาขา