โครงการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559

                                                                               

ลำดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐาน TQF     

อ.วีระพน  ภานุรักษ์

2

โครงการเครือข่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ  

อ.วีระพน  ภานุรักษ์

3

โครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

อ.วรวิทย์  สังฆทิพย์

4

โครงการส่งเสริมการวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ชเนตตี  พิมพ์สวรรค์

5

 โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านไอซีที (ICT ) สู่ชุมชน (ส.บริการวิชาการ) 

อ.เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ์

6

โครงการบริการวิชาการด้านไอทีตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

อ.วงษ์ปัญญา  นวนแก้ว

7

โครงการสิงห์ - ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน  

อ.จรัญ  เจิมแหล่

8

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ในชุมชนด้วยไอที

อ.บัณฑิต  สุวรรณโท

9

โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.มณีรัตน์  ผลประเสริฐ