การแข่งขันและประกวด Mobile Application

รายงานผลการแข่งขันและประกวด Mobile Application

ในงาน MBS Festival 2016

 

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและประกวด Mobile Application ในงาน MBS Festival 2016 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสาขาวิชาฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 3 คน และมีอาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัลทั้ง 2 ทีม ดังนี้

ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร นักศึกษาที่ได้รางวัล คือ นายเตโชธ์ เขตอนันต์ นายก้องไกร ถิ่นจันดา และนายอาทิตย์ นันทประดิษฐ์

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท และเกียรติบัตร นักศึกษาที่ได้รางวัล คือ นายธวัชชัย ธรรมฉันธ์ นายสุเมธ แก่นแก้ว และนายธงชัย บรรจมาตย์