สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ติดต่อ

       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

ที่อยู่

      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

เบอร์โทรติดต่อสาขา

      อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์ (ประธานสาขาวิชา)  088-563-2966

      อาจารย์บัณฑิต สุวรรณโท (ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) 086-852-8535

      อาจารย์วรวิทย์ สังฆทิพย์ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)  085-005-5602