SAR 2560

SAR 2560 ฉบับพร้อมรับการประเมิน 

หลักฐานประกอบการประเมิน (ยังไม่ได้ปรับแก้ให้เป็นของปี 2560)

     องค์ประกอบที่ 1 

          (123456789)

     องค์ประกอบที่ 2 

          (21-122-1)

     องค์ประกอบที่ 3 

          (31-131-432-132-232-2-232-332-432-532-5-232-6)

     องค์ประกอบที่ 4

          (41-141-241-341-441-541-641-742-142-2)

     องค์ประกอบที่ 5

          (51-151-2 53-153-253-353-4)

          (54-154-2 54-354-454-554-654-754-854-9)

     องค์ประกอบที่ 6

             (61-161-261-361-4)

     รายงานการประชุม

           (1-25592-25593-25594-25595-2559)