คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม Show & Share 2016

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้ส่งคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรม  Show & Share 2016 : “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ จำนวน 2  ผลงาน และได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้

1. ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้าน  ได้รางวัลที่ 2 เหรียญเงินระดับดีมาก

ผู้พัฒนาผลงาน  อาจารย์จารุกิตติ์  สายสิงห์ / นายพัทธดนย์  พาหา(นักศึกษา) / นางสาวชลิดา พรนิคม(นักศึกษา)

2. ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านเครือข่าย  ได้รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงระดับดี

ผู้พัฒนาผลงาน  อาจารย์วินัย  โกหลำ / อาจารย์จรัญ  เจิมแหล่/ นายวัฒพล  เนื่องคันธีร์ (นักศึกษา) / นางสาวกาญจนา  สิงห์พลทัน(นักศึกษา)