“The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2 2016)”

สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอโครงงานในงาน

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2 2016)”

ที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2559

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอโครงงานระดับปริญญาตรี ในงาน “The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2 2016)” ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2559 โดยการนำเสนอแบบ Oral  จำนวน 4 คน ผลการดำเนินงาน  มีดังนี้    

รางวัลระดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

อ.ที่ปรึกษา

 Very Good Paper Award

นายเตโชธ์ เขตอนันต์

การพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดมหาสารคาม โดยการชำระเงินผ่าน PayPal และ แจ้งผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์ และ อาจารย์เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

Good Paper Award

นางสาวดุษฎี ถุงจันทร์แก้ว

การพัฒนาระบบชำระค่าบริการโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

Good Paper Award

นางสาวเบญญาลักษณ์ โยธามาตย์

การพัฒนาระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพไทยสมุทรประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ

-

นางสาวอรุณวตี กูนะ

ระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อาจารย์เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์ และอาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์