โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Oracle Database 12c ระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.พ. 2560

สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี พร้อมด้วยความประทับใจ กับหลักสูตร Oracle Database 12c ระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.พ. 2560 ขอบพระคุณท่านวิทยากร อ.ศุภชัย จิวะรังสินี จาก Oracle ขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ผช.อธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศประธานในพิธีเปิด ขอบคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ที่อนุเคราะห์สถานที่อบรมและน้องๆศูนย์คอมที่อำนวยความสะดวก