รายชื่อศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553

 

ลำดับ  รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
1  533370010101  นางสาวชนิษฐา กานุมาร จบ 531/5333700101 
2  533370010102  นางสาวขนิษฐา มหิเดช จบ 531/5333700101 
3  533370010104  นางสาวจิราพร วินธิมา จบ 531/5333700101 
4  533370010106  นางสาวณฐิกา คล่องดี จบ 531/5333700101 
5  533370010107  นางสาวดวงวิไล คำเจริญ จบ 531/5333700101 
6  533370010109  นางสาวประภัสสร ถิตย์ประไพ จบ 531/5333700101 
7  533370010110  นางสาวพักตร์สร สมภา จบ 531/5333700101 
8  533370010111  นางสาวภัทรา สุดมูล จบ 531/5333700101 
9  533370010112  นางสาวมนิสา บุญเรืองลือ จบ 531/5333700101 
10  533370010113  นางสาวราตรี โคกสถาน จบ 531/5333700101 
11  533370010114  นางสาววราภรณ์ ทิพย์มะณี จบ 531/5333700101 
12  533370010116  นายคงฤทธิ์ กันยาสนธ์ จบ 531/5333700101 
13  533370010117  ว่าที่ร้อยตรี จักรพล เขจรไลย์ จบ 531/5333700101 
14  533370010118  นายจักรพันธุ์ ดวงมนตรี จบ 531/5333700101 
15  533370010119  นายชัชวาล ศิริสังข์ไชย จบ 531/5333700101 
16  533370010120  นายโชคอนันต์ สุหรี จบ 531/5333700101 
17  533370010122  นายมลเทียร บุญชัยยงค์ จบ 531/5333700101 
18  533370010123  นายวัชระพร สำราญพงษ์ จบ 531/5333700101 
19  533370010124  นายวุฒิพงษ์ นุหนุนจันทร์ จบ 531/5333700101 
20  533370010125  นายสุชน เหล่าพร จบ 531/5333700101 
21  533370010128  นายอภิรักษ์ พักวัน จบ 531/5333700101 
22  533370010130  นางสาวจิราพรรณ ลุนสอน จบ 531/5333700101 
23  533370010131  นางสาวพัชนี สารทนงค์ จบ 531/5333700101 
24  533370010132  นางสาวพีระพร เนตมะณี จบ 531/5333700101