งานวิจัยคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์

ผลงานวิจัย

1.  ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2552   เรื่อง  เครื่องให้บริการสารสนเทศอัตโนมัติ

2.  ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2553  เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

3.  ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2553 เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน

4.  ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2554   เรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ ในรายวิชา ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานแฟ้มบริการ

5.  ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2555   เรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรายวิชาการบริหารสารสนเทศ1

6.  ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2556 เรื่องกระบวนการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.  ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2556เรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8.  ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2557 เรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวิชาการบริหารสารสนเทศ1

9.  ทุนวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2558เรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบจิ๊กซอว์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2