งานวิจัยคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์

 

ผลงานวิจัย

1.1  ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ศ. 2554 เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคเพื่อคู่คิดผ่านเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ในรายวิชาการบริหารสารสนเทศ 1     

1.2  ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2555 เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิคแบบ STAD วิชาเทคโนโลยีเว็บ      

1.3  ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2555 เรื่อง รูปแบบการบูรณาการงานบริการ วิชาการสู่ชุมชนกับการเรียนการสอน     

1.4  ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2555 เป็นผู้วิจัยร่วม เรื่อง กระบวนการเตรียม ความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     

1.5  ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2555 เป็นผู้วิจัยร่วม เรื่อง แบบการพัฒนา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม