งานวิจัยคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์วงษ์ปัญญา นวนแก้ว

ผลงานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม