ทำเนียบอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์วงษ์ปัญญา นวนแก้ว (อาจารย์ประจำสาขา)

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

            1. กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

            2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเศวร สำเร็จการศึกษา 2550

            3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเศวร สำเร็จการศึกษา 2547

            4. ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษา 2547

            5. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น

            6. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-5 โรงเรียนบ้านขนวน จังหวัดขอนแก่น

            7. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านหมากแข็ง จังหวัดอุดรธานี

ประวัติการทำงาน

  1. 2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  2. 2550-2555 อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
  3. 2549-2550: นักวิชาการศึกษา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

งานวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

การติดต่อ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 089-419-7129