ทำเนียบอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์ (อาจารย์ประจำสาขา)

 

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539 ระดับอนุปริญญา (อวท.) สาขาคอมพิวเตอร์    สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

พ.ศ. 2541 ระดับปริญญาตรี (คบ.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา    สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

พ.ศ. 2553 ระดับปริญญาโท (คบ.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 

ประวัติการทำงาน

 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.  บทความงานประชุมวิชาการ NCSSS 2010. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.  บทความงานประชุมวิชาการ 2010. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การ เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบน าเสนอเนื้อหาและแบบขยายเนื้อหา

3.  บทความงานประชุมวิชาการ NCSSS 2012. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง ผลการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ตส าหรับบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

 

 

การติดต่อ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 088-560-8366